Algemene voorwaarden

Download: Algemene Voorwoorwaarden -KrougieCreatief

Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops KrougieCreatief

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor cursussen en workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door KrougieCreatief. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursus(sen) en cursist(en), waaronder ook verstaan worden workshop(s) en workshopvolger(s).
2 KrougieCreatief is onderdeel van inSet s.k., gevestigd in Limmen, ’t Kieftenland 1, ingeschreven bij de KVK onder nummer: 37079076
3 Op voorhand is het belangrijk te weten dat er, als er onverhoopt toch iets voorvalt – indien de situatie het toelaat – in onderling overleg eerst naar een oplossing wordt gezocht alvorens de Algemene Voorwaarden te hanteren.

Artikel 2: Inschrijving en betaling
1. Een inschrijving geldt voor één persoon.
2. De inschrijving voor een cursus is pas definitief als (een deel van) het verschuldigde cursusgeld is bijgeschreven op de bankrekening van KrougieCreatief.
3. In de inschrijvingsmail staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.
4. Afgesproken kan worden dat het bedrag contant op de eerste cursusdag wordt voldaan. Hierover stelt de cursist KrougieCreatief op de hoogte in een antwoord op deze inschrijvingsmail.
5. Als de betaling is ontvangen, stuurt KrougieCreatief alle overige benodigde informatie over de cursus per email naar de cursist.
4. Indien eventuele deelbetalingen niet zijn voldaan vóór de in de inschrijvingsmail vermelde datum, behoudt KrougieCreatief zich het recht voor om toegang tot de cursus aan de cursist te onthouden.
5. Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor KrougieCreatief voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 3: Prijzen
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is KrougieCreatief gerechtigd de vermelde prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4: Annulering door en verhindering van de cursist
1. Annulering van deelname aan een cursus dient schriftelijk of per e-mail aan sandra@krougiecreatief.nl te geschieden.
2. Bij annulering gelden de volgende regels.
2.1 Bij annulering van de cursus langer dan één (1) maand voor aanvang van de cursus is de annulering kosteloos.
2.2 Bij annulering van de cursus langer dan twee (2) weken voor aanvang van de cursus is de cursist 25% van het totale cursusgeld verschuldigd.
2.3 Bij annulering van de cursus langer dan één (1) week voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van het totale cursusgeld verschuldigd.
2.4 Bij annulering van de cursus korter dan één (1) week voor aanvang van de cursus is de cursist het gehele (100%) cursusgeld verschuldigd.
3. Bij annulering na aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd, tenzij annulering plaats vindt op aantoonbare medische gronden. In dat geval wordt naar ratio cursusgeld gerestitueerd.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door KrougieCreatief
1. KrougieCreatief behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste cursusdag. De cursisten worden hierover op de hoogte gesteld. KrougieCreatief zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijkbiedt KrougieCreatief de cursist een alternatief aan. Indien de cursist gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
2. KrougieCreatief behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren.
3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of uit te stellen. Hierover krijgen alle reeds aangemelde cursisten tijdig bericht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Cursisten
1. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van KrougieCreatief. Cursisten dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.
2. Schade aan materialen of eigendommen van KrougieCreatief, zullen worden verhaald op de cursist op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid KrougieCreatief
1. KrougieCreatief is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van KrougieCreatief of de annulering van de cursusovereenkomst door KrougieCreatief. Tenzij aan KrougieCreatief opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien KrougieCreatief op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.

Artikel 8:Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door KrougieCreatief voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van KrougieCreatief is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 9. Publicaties
1. Druk- en/of zetfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.
2. Tijdens de cursussen bij KrougieCreatief kunnen er foto’s of films worden gemaakt. Dit gebeurt alleen na toestemming van de cursisten. Beeldmateriaal kan dan gebruikt worden voor de website of facebookpagina van KrougieCreatief of andere promotiedoeleinden. Mocht dat niet gewenst zijn dan wordt het beeldmateriaal per direct verwijderd. Indien vooraf doorgegeven zullen wij het beeldmateriaal op voorhand niet gebruiken.

Artikel 10: Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van KrougieCreatief en overeenkomsten tussen KrougieCreatief en de cursist of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.